VEILINGVOORWAARDEN - qxp

Ga naar de inhoud
Algemene Veilingvoorwaarden

1. Termen en definities:  de omschrijving van iedere gebruikte algemene term
• Bieder ; deelnemer aan de veiling die bod uitbrengt of heeft gebracht.
• Gebruiker; deelnemer aan de internetveiling, bezoeker van de veiling site die is ingelogd.
• Internet veiling ; een veiling die via het internet te volgen is en waarop uitsluitend online geboden kan worden.
• Koper; is de bieder die het hoogste bod heeft bij het sluiten van de veiling, en die de kavel krijgt toegewezen.
• Organisator; QXP veilingen KvK: 04008659, natuurlijk persoon : P. Burger
• Veilingvoorwaarden;  zijn de juridische regels waaraan zowel de veiling, de veilinghouder , de bieder als de gebruiker zich aan heeft te houden.
• Kavel of kavels; zijn de goederen die via de veiling worden verkocht als eenheid.
2. Algemene veiling voorwaarden zijn van toepassing op alle door QXP veilingen georganiseerde veilingen en de afhandeling daarvan. Tevens van toepassing op de juridische relatie tussen zowel inbrenger, bieder, koper en QXP veilingen.
3. De actuele en daarmee geldende veilingvoorwaarden zijn te vinden en te downloaden op de website van QXP veilingen www.qxp.nl
4. Een bieder dient zich van te voren te registreren via de veilingwebsite van QXP veilingen.
5. Door registratie verklaart de bieder en of gebruiker dat hij akkoord gaat met de veilingvoorwaarden.
6. Inbrenger gaat akkoord met de veilingvoorwaarden en inbrengvoorwaarden door een overeenstemming met organisator te hebben over het inbrengen van inbrenggoederen.
7. Organisator heeft geen aansprakelijkheid over de door inbrenger aangeboden goederen.
8. Organisator Behoudt zich het recht voor om ten aller tijden af te zien van veilen van kavels.
9. Inbrenger garandeert dat alle afgeven informatie juist is. Inbrenger is ten alle tijden aansprakelijk voor schade ten opzichte van organisator voortvloeiend uit onjuiste informatie. Inbrenger vrijwaart organisator van iedere vorm van aansprakelijkheid die verband houdt met door inbrenger ingebrachte goederen.
10. Verzekeren ; zowel inbrenger als koper dienen zelf zorg te dragen voor verzekering van de goederen indien gewenst. QXP veilingen is nimmer aansprakelijk voor schade aan de goederen.
11. Indien bieder het hoogste bod heeft bij sluiting van de veiling verplicht hij zichzelf tot betaling van de kavel en tevens tot afname van de kavel op het daarvoor aangegeven moment.
12. Het zakelijk recht van gekochte gaat over op bieder/ koper zodra de veiling is gesloten , dan wel de kavel is toegewezen als deze onder gunning stond.
13. Op de georganiseerde kijkdag heeft de bieder / gebruiker het recht om de kavels te bekijken, te onderzoeken als mede informatie in te winnen over de staat van de goederen. Bij het betreffende onderzoek mag de staat van de goederen niet veranderen of de goederen beschadigen.
14. Het bod dat bieder doet is onherroepelijk. Het is niet mogelijk een bod onder voorwaarden te doen. Een bod kan ook niet worden ingetrokken.
15. Als een bod wordt geaccepteerd zal het worden verhoogd met de voorafgaande aangekondigde kosten,  als ook op de website vermelde opgeld percentage en BTW.
16. De werkwijze van de veiling wordt bepaald door organisator.
17. De organisator is gerechtigd om bieders / gebruikers uit te sluiten van deelname aan de veiling.
18. Bieder / gebruiker is verplicht om de instructies van de organisator op te volgen.
19. Voor schade ontstaan door een storing in de internet verbinding of in de software van organisator kan de organisator nimmer aansprakelijk worden gesteld.
20. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie over kavels of enige andere vorm van onvolledige of niet actuele vorm van informatie op de website.
21. Het oordeel van de organisator is bindend voor alle zaken die betrekking hebben op de veiling.
22. Toewijzing door de organisator aan de bieder van het hoogste bod is een onherroepelijke koopovereenkomst.
23. De koper koopt de goederen in de staat waarin zij zich bevinden op het moment van levering.
24. Organisator of opdrachtgever kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken, er is geen enkele vorm van garantie.
25. Indien er transport door derden of door medewerkers van de organisatie plaats vind na uitlevering van de kavel is dit volledig voor rekening van de koper.
26. Het risico van het verkochte gaat over op koper na het moment van toewijzing van de kavel.
27. Alle eventuele kosten voortvloeiend uit het gekochte artikel zijn voor koper vanaf het moment van gunning.
28. Het is mogelijk dat er een gunning moet plaats vinden van het hoogste bod voordat het over gaat op een koopovereenkomst. Er staat altijd vermeld bij de kavel of veiling informatie dat toewijzing plaats vind na goedkeuring van het bod dan wel gunning.
Tot het moment van gunning kan bieder hier geen enkel recht aan ontlenen.
29. Levering van goederen kan uitsluitend plaats vinden na volledige betaling van de koopsom en alle bijkomende kosten en btw.
30. Levering is het moment van uitlevering van de veiling, ook indien dit door een externe of interne transporteur gebeurd.
31. Als software onderdeel is van een kavel dan wordt deze software geleverd zonder licenties tenzij dit nadrukkelijk is vermeld.
32. Indien gekochte goederen moeten worden gedemonteerd dan dient koper daar zelf zorg voor te dragen en de daarvoor te maken kosten voor zijn rekening te nemen.
33. Als koper een consument(particulier) is volgens art. 6:230g BW dan kan hij zich beroepen op het ontbindingsrecht, de herroepingstermijn is 14 dagen na aankoop.
34. Als een consument hier gebruik van wil maken dient hij schriftelijk een daartoe ondubbelzinnige verklaring in te dienen bij QXP-veilingen.
35. Het recht van ontbinding vervalt bij een B2B of openbare of executie veiling. Tevens bij verbroken zegels op verpakkingen zoals op muziek of data dragers. Als ook bij food of persoonlijke gezondheid beschermende of hygiëne artikelen.
36. De kosten voor het retourneren zijn altijd voor de koper.
37. Plaats en tijdstip van retourneren moet altijd gebeuren in overleg met de organisator, waarbij de organisator leidend is.
38. Bij retourneren wordt na controle van de goederen het betaalde bedrag met aftrek van kosten of vermindering in verband met eventueel ontstane schade binnen 1 week overgemaakt op de door koper aan te geven bank rekening.
39. Indien de goederen op verzoek van de koper of naar de koper worden vervoerd gaat dit geheel voor rekening en risico van de koper.
40. De organisator zal de koper een factuur sturen van de koopsom bestaande uit het bod vermeerderd met opgeld en btw. Alsmede eventuele bijkomende kosten.
41. De factuur alsmede de eventuele bijkomende kosten voor verzending of transport dienen binnen 3 dagen te worden betaald, in ieder geval voor het ophalen dan wel versturen van de goederen.
42. Op de betaling mogen geen verrekeningen plaats vinden.
43. Indien koper niet tijdig betaald is hij aansprakelijk voor alle rente, incasso kosten en buiten gerechtelijke kosten.
44. In geval van het niet ophalen of niet volledig betalen is organisator gerechtigd om de goederen opnieuw te veilen of op andere wijze te verkopen. De kosten voor koper blijven dan onverminderd van kracht.
45. Organisator kan de koop ontbinden in geval van het niet leveren van goederen door inbrenger of bij juridische beslaglegging op de goederen.
46. De door organisator verkregen persoons gegevens van inbrenger en bieder worden opgeslagen in een daarvoor geautomatiseerd bestand. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de biedingen en verschaffen van informatie over lopende en komende veilingen.
47. Organisator sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke vorm van schade dan ook.
48. Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
49. Indien organisator om wat voor reden dan ook aansprakelijk wordt gesteld zal het schade bedrag nooit meer zijn dan de commissie over de bieding van de koper.
50. De koper/bieder neemt de goederen aan of laat ze aannemen door een transporteur in de staat waarin ze verkeren en verklaart daardoor dat de omschrijvingen en de foto’s overeenstemmen met de gekochte goederen. Koper kan zich hierop dan ook niet meer beroepen.
51. Indien een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig is blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
52. Alle geschillen en reclamaties dienen schriftelijk te worden ingediend bij de organisator.

QXP veilingen
veiling@qxp.nl
Nijverheidsweg 29 , Dwingeloo
Terug naar de inhoud